True Grey (feat. Yuval Fisher)

Lyrics: Ikis
Music: Dehu

---

מתוך עיוורון כבד
את עיניי נושא אלייך
ושואל

היכן אתה
האם תוכל לראות
את הדרך בה אנו הולכים
ונלך עוד

בין הגבעות לבין הים תמצא שדות רבים
אך באיזה צבע יכולים להיות כל כך הרבה פרחים
ולאן אלך אם לא אדע
את דרכי בין ההרים

מתוך עולמי הדל
את ידיי מושיט אלייך
ודואג

כאן לצידך
האם תוכל לראות
את הדרך בה אתה הולך
בלי כל יעד

בין הגבעות לבין הים תמצא שדות רבים
אך באיזה צבע יכולים להיות כל כך הרבה פרחים
ולאן אלך אם לא אדע
את דרכי בין ההרים

מי אני בעולם
של שחור ולבן
של צודק ושקרן
ספרי לי איך לסלול את הדרך ולאן
לא ביקשתי מפה
של אפור וצבעים
לא, אל תאמרי לי שאנו אבודים

שלל חלומות שציירת איתי
על עננים לבנים
שובי אליי וחבקי אותי
אל האינסוף אנו ממריאים

לא היה זה עולם
של שחור ולבן
של צודק ושקרן
איני יודעת מהי הדרך או לאן
בידינו מפה
של אפור וצבעים
לא, אל תאמר לי שאנו אבודים

איך חיים בעולם
של רעים כטובים
ואפור כצבעים
כיצד תוכלי לומר שאיננו אבודים
לא רציתי לנדוד
בין צודק לשקרן
גם אם תאמרי שזה מכבר אני כאן

מי אתה בעולם
של שחור ולבן
של צודק ושקרן
ספר לי איך תסלול את הדרך ולאן
בידיך מפה
של אפור וצבעים
לא, אל תאמר לי שאנו אבודים

 

go to the songs section to download this song, if you haven't yet!